معاون دانشکده

معاون دانشکده

      دکتر زهرا نادعلیپور

  • استادیار
  • مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری
  • تلفن: داخلی 583
  • ایمیل: z.nadalipour@usc.ac.ir