رئیس دانشکده

رئیس دانشکده

      سید سعید هاشمی

  • دانشیار
  • گروه علوم گردشگری
  • تلفن: داخلی 579
  • ایمیل: Hashemi@usc.ac.ir