سمینارها

برگزاری سمینار ها - دانشگاه علم و فرهنگ

 سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی

 سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی در تاریخ 95/3/17 با موضوع اهمیت و نقش گردشگری در توسعه اقتصادی کشورها و مناطق مختلف و به ویژه در مسیرها و مقاصد گردشگری و تأثیرگذاری آن بر مردمان جوامع میزبان و محلی، نقش و جایگاه گردشگری و اثرات اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت.

 اهداف: هدف اصلی این سمینار بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در کشور و مناطق مختلف در جهت ایجاد اشتغال، کارآفرینی و رونق اقتصادی بود و با توجه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی و اینکه گردشگری یکی از مصادیق بارز آن می‌باشد این موضوع با حضور اساتید و متخصصان خارجی و داخلی و براساس منویات مقام معظم رهبری در یک سمینار علمی یک روزه مورد بحث و بررسی و کنکاش علمی قرار گرفت.

محورهای سمینار

- ویژگی‌های درون‌زایی اقتصاد گردشگری

- شیوه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی

- نقش دولت در توسعه اقتصاد گردشگری با محوریت اقتصاد مقاومتی

- زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری با محوریت اقتصاد مقاومتی

- جایگاه گردشگری در کاهش اثرات تحریم‌های خارجی در اقتصاد ملی

- نقش و اثرات صنعت گردشگری بر توسعه اقتصادی کشور

آدرس لینک: Info.T.S@usc.ac.ir