رئیس دانشکده

رئیس دانشکده

      منوچهر جهانیان

  • استادیار
  • گروه علوم گردشگری
  • تلفن: داخلی 579
  • ایمیل: jahanian@usc.ac.ir