در دانشگاه علم و فرهنگ انجام شد:

ارائه الگوی برند پایدار مقاصد گردشگری ساحلی در منطقه ساحلی چابهار

رساله دکتری با عنوان «طراحی‌ الگوی برند پایدار مقاصد گردشگری ساحلی مطالعه موردی: منطقه ساحلی چابهار» و با هدف ارائه الگوی مطلوب و بومی سازی، در دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ انجام شد که این تحقیق از جنبه‌‌‌‌‌‌ های گوناگون «موضوعی»، «ملی» و «محلی» از ویژگی‌‌‌‌‌‌ های نوآورانه برخوردار است.  

رویکرد این پژوهش بر توسعه پایدار استوار بوده و نتیجه نهایی آن قائل بر این است که مقاصدگردشگری ساحلی باتوجه به عوامل چهارگانه پایداری (اکولوژیکی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و نهادی) به قصد آموزش، الهام بخشی، آینده نگری، رعایت حقوق ذینفعان و انگیزه های متقابل می توانند به ثبات، کارآمدی، اعتماد و تصویر بهینه در ذهن مخاطب دست یافته و هویتی متمایز از سایر مقاصد را با هدف ایجاد تعهد، حس وفاداری و ترجیح گردشگران درگزینش مقصد ترسیم نمایند که این مهم فرآیندی پیچیده است و افزون بر تحلیل وضع موجود، نیازمند آینده نگاری با توجه به پیشران ها و عدم قطعیت ها است.

در این پژوهش، آینده‌نگاری مقاصدگردشگری ساحلی داخلی برای نخستین بار انجام شده و در نهایت 13 سناریو جداگانه در سه بخش محلی، ملی و بین المللی برای برندسازی پایدار منطقه ساحلی چابهار با رویکرد توسعه پایدار گردشگری ارائه شده است.

گفتنی است؛ تیم تحقیقاتی این پژوهش را دکتر سید سعید هاشمی، دکتر عبدالرضارکن الدین افتخاری، دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو و پروانه پرچکانی تشکیل داده‌اند.