همکاری مشترک دانشکده گردشگری و مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی شهرداری تهران

همکاری مشترک دانشکده گردشگری و مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی شهرداری تهران

05 شهریور 1396 - 08:15

دومین جشنواره ناصرخسرو

برگزاری دومین جشنواره ناصرخسرو در روز 21 آذرماه 1396

02 مرداد 1396 - 11:26

کنفرانس ها